استکبار ستیز | مرجع سرودها و نواهای ضد آمریکایی » ای غرور پوک ، آمریکا !
برگزیده‌ها


  باز می بلعد …
  همچنان سنگین و سرسخت و مهیب و کور
  آن شب افسون جنون آیین
  آن پلشتی زاده ی دلقک
  شهوت آواز ستم مسلک .
  می چکد از پوزه ی ذهنش
  بافه های مرگ
  دارهایی از عطش سرشار
  – وحشی و خونخوار-
  از تعفن می رسد
  از ماورای باتلاق شب
  بوی زرد توطئه می آید از افکار نامردش
  چشم شهوت سیرتش سرریز سرمستی ست
  تاجر عریانی عشق است
  تاجر سکس و سکوت و سُکر!
  در نگاهش عشق ماسیده
  گیسوان او پلاسیده
  هرزه گرد کوچه های جسم .

   ¤
  باز می بلعد…
  هشت پای قرن نافرجام
  قرن اختاپوس !
  از هراس سایه ها می آید انگاری
  چشم هایش نبش قبر صبح
  مومیایی گشته ی ظلمت
  بی خبر از بعثت باران
  مثل خواب مُرده ی مرداب،
  در بلاهت غوطه ور یکسر

  ¤
  ای تمدن زار بی حاصل !
  زادگاه صنعت افیون
  نشئه ی شب ، ظلمت شیّاد !
  قتلگاه فطرت خورشید
  حیف ، حرفم را نمی فهمی
  شیشه ی حرف مرا سنگی
  چون بدآهنگی .  

  ¤
  ای غرور پوک، آمریکا !
  ای توحش ، ای شب اعظم
  ای تو ابلیس بزرگ قرن
  از نگاه شاخه های خویش
  این غرور کاغذی را کاش می چیدی
  چون جهان گرم طلوعی سبز و خورشیدی ست.
  شب نمی ماند
  ظلم زیبا نیست.
  کاش می فهمیدی ای خفاش !
  ای توهُم
  سلطه ی مغبون
  روزی از این روزها، تنها
  در غروبی زرد
  می میری .
  بعد تو، اما :
  آسمان این جهان آبی ست
  باغ می روید
  آب می جوشد
  چشمه ها جاری ست.
  باز شبنم هست
  روی برگ گل
  زندگی زیباست
  عشق ،
  مهتابی ست .    

  ¤
  ای غرور پوک، آمریکا !
  حرف هایم را
  کاش می فهمیدی، اما حیف
  تو نمی فهمی !
  چون که فهم زندگی هرگز،
  نیست در وسُع تو ای مرداب .

   ¤
  ای ُگراز ابله پروار !
  گرگ آدمخوار
  از نژاد آدمی بیزار
  مرگ، نوشت باد
   مرگ، نوشت باد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگردان شعر به انگلیسی ( مترجم : محسن کریمی راهجردی ) :

        You Hollow Pride, America!
 
    Again devours…
    Still heavy and arrogant and massive and blind
    That night spelled, madness devotee
    That sordid bastard buffoon 
    Lust chanter, cruel conviction.
    
    Dribbles off the muzzle of its mind
    Sheaf of death
    Hang ropes chockfull of hunger
    – Wild and blood thirsty –
    The stench approaches from
    Beyond the swamp of night
    Yellow whiff of conspiracy stinks off his coward thoughts
    His lust natured eyes are overflowed by ecstasy
    He is the merchant of the nude love
    Merchant of sex and silence, and scandal
    Love is congealed in his eyes
    His hair is withered
    Wanderer in the streets of flesh.
 
    Again devours…
    Octopod of the failed era
    The octopus century!
    As if he comes off the fear of the Shadows
    His eyes are the exhumation of dawn
    Mummified by darkness
    Ignorant of the rain’s revelation
    Like the slumber of dead swamp,
    Immersed all in lethargy
 
    You barren field of civilization!
    Birthplace of lethargy production
    Night jubilant, darkness deception
    Shambles of Sun’s creation
    You comprehend not what I say
    Stone to the glass of my communication
    You are a disharmony, tension.
    
    
    You hollow pride, America!
    The vicious, the superior night
    You the greatest devil of time
    I wish you could cut, off your branches sight
    This paper proud because the warm world
    Is a sunny and green uprising.
    Night won’t last
    Oppression is not beautiful.
    
    
    You bat, I wish you could realize
    You illusion,
    The loser dominance!
    One of these days, only
    At a yellow sundown
    You will die.
    After you, but:
    The sky of this world is blue bright
    The garden grows
    Water springs out
    The rivers run.
    Again dew is there
    On flowers’ leaves
    Life is beautiful
    Love,
    Is moonbeamed.
 
    You hollow pride, America!
    My speech, I wish
    You could learn
    Yet, I know
    You don’t understand!
    The comprehension of life
    Could not be afforded by a swamp.
    
    
    You fool fat hog 
    Cannibal dog
    Hateful of human kind
                                  Death, be your share, enjoy it
                                  Death, be your share, enjoy it