استکبار ستیز | مرجع سرودها و نواهای ضد آمریکایی » برو به جهنم
برگزیده‌ها

آمریکا! روح شیطان در آشیانه ی توست
ورد ابلیسیان ترانه ی توست
 
هر کجا هست آتش افروزی
نام ننگین تو نشانه ی توست
 
سگ زنجیری تو اسراییل
دست آموز آستانه ی توست
 
آتش غزه،صور و سوریه
و یمن کار وحشیانه ی توست
 
تو که هستی که در تمام بلاد
شعله ی ظلم ظالمانه ی توست
 
دشمن دیر سال ما هستی
سخن هسته ای بهانه ی توست
 
بی حیا تو چه کاره ای آخر
مگر این آب و خاک خانه ی توست؟
 
با تو، مثل تو حرف باید زد
زور افسون تو فسانه ی توست
 
پیر ما گفته است شیطانی
خون مظلوم آب و دانه ی توست
 
پس به قول خودتون “گو تو هِل(*go to hell: برو به جهنم*)”
که ته دوزخ آشیانه ی توست
 
ذره ای عجز را در این میهن
ما اجازه نمیدهیم اصلا