برگزیده‌ها


زمام طغیان، از دست نیل در رفته

چقدر فرعون از این مسیل در رفته

همین که نعره برآورده شیر شرزه، گراز

گریخته است به سوراخ و فیل در رفته

فقط نه دشمن بعثی به جنگ تهمتنان

هزار دشمن از این قبیل در رفته

قدم به راه تجاوز گذاشتی، هش دار

که هرکه آمده از این سبیل در رفته

به جز به سینه‌ی دشمن نبوده بنشیند

ز چله تیری اگر بی دلیل در رفته

نبین که مردم این روستا کشاورزند

چقدر اسلحه از ترس بیل در رفته

o

تویی که وهم برت داشته است-ها! بشنو

آهای آمریکای سبیل در رفته