برگزیده‌ها


ای قداره‌کشان مست که تحریم می‌کنید

ای آنکه نوچه برابر ما تیم می‌کنید

ای شاه گربه‌های خفته بر چاه‌های نفت

که بر قبله نیویورک تعظیم می‌کنید

به راستی شمایان ز بمب اتم می‌ترسید

یا ز علم و جسارت ما بیم می‌کنید

ما فرزند رستم و از کیش حیدریم

شاید کزین وحشت بدخیم می‌کنید

انگار نمی‌دانید که اینجا پهلوی مرده است

هنوز به سبک قجری طلب سیم می‌کنید

خود چون درازگوش در کارتان گیرید

اما مکتب غربی به ما تقدیم می‌کنید

عمریست که خاک برصورت آفتاب می پاشید

ما را چه غم است خود را تحریم می کنید