برگزیده‌ها


ما از سرزمین شهادت آمده‌ایم.

ما از دشت‌های سرسبز ایمان آمده‌ایم.

ما از باغ‌های پر گل ایثار آمده‌ایم.

ما از بیشه‌های انبوه دل‌آوری آمده‌ایم.

ما از کوه‌های بلند انسانیت آمده‌ایم.

ما از کشت‌زارهای تقوی آمده‌ایم.

ما از خانه‌ی خورشید آمده‌ایم.

ما از سرخی شفق آمده‌ایم.

ما ازسبزی ایمان آمده‌ایم.

ما از سپیدی طلوع آمده‌ایم.

ما از حصار امامت آمده‌ایم.

ما از دژ تقوی آمده‌ایم.

ما از قلعه‌ی توحید آمده‌ایم.

ما از برج عدالت آمده‌ایم.

ما از چشمه‌سار وحدت نوشیده‌ایم، بر مرکب صبر نشسته‌ایم و بر قله‌ی جهاد رفته‌ایم.

ما از سرود پیروزی آمده‌ایم.

ما از آوای اذان آمده‌ایم.

ما از فریاد قیامت آمده‌ایم.

ما از جهاد اکبر آمده‌ایم.

ما از نبرد با اهریمن آمده‌ایم.

ما از پیکار با شب آمده‌ایم.

ما از رزم با تباهی آمده‌ایم.

آمده‌ایم تا با شما بر سجاده‌ای به وسعت ایران، نماز «رفتن» بخوانیم.

آمده‌ایم تا با شما از تنگه کبر گذر کنیم.

آمده‌ایم تا با شما پیمان دوستی بندیم.

آمده‌ایم تا با شما در جشن پیروزی شرکت کنیم.

در کوله‌بارمان چیزی جز صداقت نداریم، به شمایش می‌سپاریم.

درراه‌مان چیزی جز ایمان نبود، به پای‌تان می‌ریزیم.

در قلب‌مان چیزی جز امید نیست، هدیه‌تان می‌کنیم.

جز ایمان به خدا چه سرما‌یه‌ای می‌توانیم داشت، شریک‌مان باشید.

جز به‌روزی امت چه سودی می‌توانیم خواست، یاری‌مان کنید.

ما دل به نیروی خدا بسته‌ایم، از نیرنگ اهریمن چه باک؟

راه ما راه خداست، مکتب ما دین خداست، هم‌ره ما خلق خداست، امام ما روح خداست.

به سوی تمام آنان‌که پیکارشان به راه خدا، ایثارشان برای خلق خداست، دست بیعت دراز می‌کنیم.