برگزیده‌ها


به یاری خدای رنج‌دیدگان

به همت تمام مستضعفان

بجنگ با تمام  غارت‌گران                   ما پیروزیم، ما پیروزیم، ماپیروزیم (۲)

به پیروزی ز ره‌بر و امام‌مان

به کوشش مجاهدان و مردان

بجنگ با تمام مستکبران                   ما پیروزیم، ما پیروزیم، ماپیروزیم (۲)

هر آن کسی که در ره خدا رود                                   هم‌چون‌ حسین، هم‌چون حسین

به راه او قیام و جان فدا کـــند                                    هم‌چون‌ حسین، هم‌چون حسین

نصیب او فلاح و هم سعادت است

که شوق او رهایی و شهادت است

که شوق او رهایی و شهادت است (۲)

امــــام مــــا خـــمینی است                          ره جـــهــــاد مـــــا رهــش بود

رهــــایـــی هــمه ستم‌کشان                                    راه امام، راه امام، راه تمام مستضعفان