برگزیده‌ها


استکبار از رذائل اخلاقی بودن و در قرآن کریم در خیلی جاها مورد سرزنش خداوند قرار گرفته است.

تعداد واژه کبر در قرآن
این واژه با مشتقات آن ۴۸ بار در قرآن کریم آمده که ۴ مورد آن به استکبار ابلیس و بقیه به استکبار انسان اشاره دارد.

مصداق مستکبران در قرآن
در طول تاریخ همواره مستکبرانی بوده‌اند و نمونه‌هایى از آنان بدین شرح در قرآن کریم آمده است:
خاندان فرعون و سران قوم و سپاهیانش، [۱] [۲]
قارون، [۳]
هامان، [۴]
بنی‌اسرائیل، [۵]
اشراف مدین (قوم شعیب)؛ [۶]
قوم عاد؛ [۷]
قوم ثمود؛ [۸]
مشرکان و اشراف قریش و عرب؛ [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳]
کفّار، [۱۴] [۱۵]
و منافقان. [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱]

بندگان خاشع خدا
در قرآن کریم در برابر بیان مصادیقى از مستکبران، مصادیقى نیز از کسانى که استکبار نمی‌ورزند و در برابر اوامر الهی خاشع‌اند آورده شده است؛

مصداق خاشعین در قرآن
مانند:
«ولَهُ مَن فِى السَّمـوتِ والاَرضِ ومَن عِندَهُ لایستَکبِرونَ عَن عِبادَتِهِ ولا‌یستَحسِرون» [۲۲]
در این آیه به روحیه منزّه از استکبار بندگان مقرّب و فرشتگان مکرّم الهى اشاره شده؛ آنان که بدون خستگى و ملال، در عبادت الهی مستغرق‌اند و هیچ اشتغال و مانعى آنان را از این عبادت همیشگى باز‌نمى‌دارد. [۲۳] [۲۴]

۱.    ↑ اعراف/سوره۷، آیه۱۳۳.    
۲.    ↑ قصص/سوره۲۸، آیه۳۹.    
۳.    ↑ عنکبوت/سوره۲۹، آیه۳۹.    
۴.    ↑ عنکبوت/سوره۲۹، آیه۳۹.    
۵.    ↑ بقره/سوره۲، آیه۸۷.    
۶.    ↑ اعراف/سوره۷، آیه۸۸.    
۷.    ↑ فصّلت/سوره۴۱، آیه۱۵.    
۸.    ↑ اعراف/سوره۷، آیه۷۶-۷۵.    
۹.    ↑ فرقان/سوره۲۵، آیه۳۱.    
۱۰.    ↑ لقمان/سوره۳۱، آیه۷.    
۱۱.    ↑ فاطر/سوره۳۵، آیه۴۳.    
۱۲.    ↑ سبأ/سوره۳۴، آیه۳۳-۳۱.    
۱۳.    ↑ مجمع‌البیان، ج‌۸، ص‌۶۱۳.
۱۴.    ↑ مؤمنون/سوره۲۳، آیه۶۷.    
۱۵.    ↑ مجمع‌البیان، ج‌۷،ص‌۱۷۸‌ـ‌۱۷۹.
۱۶.    ↑ منافقون/سوره۶۳، آیه۵.    
۱۷.    ↑ نوح/سوره۷۱، آیه۷.    
۱۸.    ↑ المیزان، ج‌۱۹‌، ص‌۲۸۱.‌    
۱۹.    ↑ المیزان، ج‌۱۹‌، ص‌۲۸۵.‌    
۲۰.    ↑ المیزان، ج‌۱۹‌، ص‌۲۸۷.‌    
۲۱.    ↑ المیزان، ج‌۲۰، ص‌۲۹.‌    
۲۲.    ↑ انبیاء/سوره۲۱، آیه۱۹.    
۲۳.    ↑ المیزان، ج‌۱۴‌، ص‌۲۶۵.‌    
۲۴.    ↑ المیزان، ج‌۱۴‌، ص‌۲۸۱.‌