استکبار ستیز | مرجع سرودها و نواهای ضد آمریکایی » مشتی گزینه روی میز
برگزیده‌ها


پشت لبت پنهان مکن دندان تیزت را

ما دیده ایم از پیش تر خوی ستیزت را

یا یار جانی باش، یا یک دشمن جانی

درمان کن این رفتار کج دار و مریزت را

بگذار خود را جای ما، با او چه خواهی کرد

وقتی به خاک و خون کشد گرگی عزیزت را؟

عادت به جنگ تن به تن دارند رستم ها

مردانه تر کن حمله های سینه خیزت را!

باور ندارد خاک ما صلح تو را وقتی

آورده ای تا مرزهایش خاکریزت را

یا جنگ، یا تحریم، یا ننگ این چه انصافی است

خالی کن از مشتی گزینه روی میزت را!

شاید ببخشد شاه، اما من یکی هرگز

حتی نخواهم گفت یک مصرع مجیزت را