برگزیده‌ها


این نامه را

از انتها می نویسم؛

دوستدار شما…

                 آرزومند مرگ،

                                   نامزدت ماجد

***

به پسرعموهایم سلام برسان

آنان که شرافت خاکی شده عقال* پدر را

با خون عشیره ی همسایه

                             پاک کردند

بگو چفیه ای برایم نمانده

                            تا عقال ببندم

بگو دشداشه ای برایم نمانده تا …

بگو از شرافت

فقط تکه پارچه ای مانده

نه برای ستر عورت

                       که برای پوشاندن چشم

بگو

شرافت عشیره را

غربی ها برای یکدیگر بلوتوث می کنند

 ***

به مادرم سلام برسان

و بگو دیگر برای وطن

                           پرچم ندوزد

پرچمی که ستاره هایش را **

نذر دوش سروان های اشغالگر می کند

                                               سفید بماند بهتر است؛

                                               این روزها مردم به کفن محتاج ترند

***

به خواهرم سلام برسان

و بگو

او خاطره شود

                بهتر از آن است که من

خواهرزاده هایی چشم آبی داشته باشم

بگو زنده دستگیر نشود

 ***

به پدرم سلام برسان

و با یک پارچ آب دجله

غبار سنگ قبرش را بشوی

***

این نامه را از انتها می نویسم ..

 اگر از احوال من خواسته باشی

                                    هنوز زنده ام

به همسایه ها بگو

                 التماس نفرین و آرزوی مرگ دارم

بگو شیر نخلستان های جنوب

برای دریافت سهمیه شیر

در صف می ایستد

و در کلاس علوم آمریکایی ها شرکت می کند:

” بدن انسان رسانای الکتریسیته است “‌

و

” اگر مثانه بسته شود ؛ هندوانه چیز بدی ست “

***

گلادیاتورهای آمریکایی

با سگ‌های پلیسی

به اتاق بازجویی می‌آیند

تا شیرهای عراقی را

                     رام کنند

آنها باید مترجم داشته باشند

تا بلاغت چند هزار ساله عربیم را

به زبان دویست ساله بین المللی

                                     برگرداند

من اعتراف کردم

                    اجدادم

در یکی از هفت دلیل تعجب جهان ؛ بابل

دست داشته اند

آنها از حقوق بشر گفتند

اعتراف کردم

               همه این دودها

از گور پدربزرگم حمورابی

                               بلند می شود

آنها دنبال اسناد مکتوب بودند

به کتیبه های آشور

                      حواله شان دادم

و پای اعترافاتم را

به خط سومری امضا کردم

 ***

من رسما از آمریکا متشکرم

که مرا از زندان ابوغریب

به سفر گوآنتانامو برد

من از آمریکا متشکرم

که مرا از زندانبانان زمخت صدامی

                                        نجات داد

و به دست زندانبانان موبور آمریکایی

                                            سپرد

من از آمریکا متشکرم

که عراق را از چاله در آورد

                                 و در چاه انداخت

***

این، نه یک نامه اداری ست

                           نه نامه عاشقانه

این نامه زندانی آویزانی ست

که آن را

            از انتها می نویسد؛

نامزد صبورم، نجلاء

امیدوارم حالت خوب باشد؛

                               اگر زنده مانده باشی

سلام

بسمه تعالی

   ____________________________________________________________________________

* عقال : حلقه ای مشکی که عرب‌ها برای نگهداشتن چفیه بر سر می بندند و به زمین افتادن آن را ننگی برای صاحب آن می دانند.

** پرچم عراق اخیرا دستخوش تغییراتی شد که به حذف ستاره های آن منجر شد.