برگزیده‌ها


گفتا یکی سازش‌کار

گفتا یکی سازش‌کار

با قیل و قال بسیار

لعنت بر این روزگار

فریاد بر کش ای یار

                        کارتر برادر ماست

                        هم‌واره یاور ماست

گفتا یکی پریشان

با آه و درد و افغان

کارتر برفت یاران

آمده جایش ریگان

                        کارتر شکست پایش

                        ریگان نشست جایش

کارتر برفت از بر

گشتیم خاک بر سر

آن یار خوب بشر

رفت آمد این ستم‌گر

                        ای کارتر ای برادر

                        تو رفتی آمد این شر

آن کارتر بی‌چاره

گشته کنون آواره

راهی دگر نداره

رفت آمد این بدکاره

                        کارتر تو مال مایی

                        کی مال آمریکایی؟

گویند لیبرالم

در بند پول و مالم

زین حرف بی‌خیالم

بگذار تا بنالم:

                        کارتر رفیق ما بود

                        یار شفیق ما بود