برگزیده‌ها


فریاد جان‌بازی کشید ای مسلمین ای مسلمین
تا شهد آزادی چشید ای مسلمین، ای مسلمین

 

وقت قیام ما بود مستضعفین مستضعفین
وقت نبرد ما بود مستضعفین مستضعفین

 

بر چیده گردد آمریکا ای مسلمین، ای مسلمین
با نهضت این خلق ما ای مسلمین، ای مسلمین

راه نجات ما بود پیکار ما، ای مسلمین
ایمان سلاح ما بود در جنگ ما، با ظالمین

آزاد گردد این زمین ای مسلمین، ای مسلمین
باشد نبرد با ظالمین ای مسلمین، ای مسلمین

باشد خدای این جهان مستکبرین را در کمین
باشد جواب ظالمین با سرب داغ آتشین

پیروزی مستضعفین حتی بود ای مسلمین
نابودی مستکبرین حتمی بود ای مسلمین

یا رب به حق مصطفی نصر عطا کن مسلمین را
حق علی مرتضی نصر عطا کن مسلمین را

یا رب به حق کربلا نصرت عطا کن مسلمین را
حق شهیدان خدا نصرت عطا کن مسلمین را

حق امیرالمؤمنین نصرت عطا کن مسلمین را
در راه استقرار دین نصرت عطا کن مسلمین را

یا رب به حق فاطمه نصرت عطا کن مسلمین را
حق عزیز فاطمه نصرت عطا کن مسلمین را

یا رب به حق مصطفی نصرت عطا کن مسلمین را
حق علی مرتضی نصرت عطا کن مسلمین را

یا رب به حق کربلا نصرت عطا کن مسلمین را
حق علی مرتضی نصرت عطا کن مسلمین را

حق امیر‌المؤمنین نصرت عطا کن مسلمین را
حــــق عـلی مرتضی نصرت عطا کن مسلمین را